Inleiding

 

Naast de zichtbare wereld  is er ook een onzichtbare wereld, die niet waargenomen kan worden met fysieke zintuigen en wetenschappelijke methodologie. Dit is een geestelijke wereld waarin engelen en demonen aanwezig zijn en die verbonden is met de zichtbare wereld. Seculiere wetenschappers staan sceptisch ten aan zien van het bestaan van deze wereld.

 

Eerder is geschreven dat naties onder invloed staan van beschermengelen. Dit blijkt uit de joodse en de christelijke literatuur. Bijbelcommentaren door joodse geleerden van o.a. Rashi, Nachmanides,  Pirkei en De Rabbi Eliezer in de Zohar(1) getuigen hiervan. God verdeelde de aarde in naties (2). Op de naties wees God engelen aan. Met als taak het toezicht en de zorg over de naties (Moshe Chaim Luzatto, Derech Hashem, vertaald by Arey Kaplan, 1997). De engelen beïnvloeden de cultuur, de taal, het collectief gedrag etc. (Tzvi Fisman, Medinat Yisrael, 7 augustus, 2020).

 

Ook christelijke bijbelonderzoekers schrijven hierover. Dit zijn o.a. Michael Heiser (3), Jean Danielou (4), Calvijn (5) en in de tijd van de kerkvaders Origenes (6). Uiteraard zijn er nog meer rabbijnse en joodse geleerden, die over dit onderwerp gepubliceerd hebben.

 

Vraagstelling: Welke effecten zullen na verloop van tijd ontstaan, wanneer een natie zich houdt of afkeert van de geboden van God?

 

Uitgegaan wordt van De Torah, die bevat ook een wet voor niet-joden. Dat zijn de zeven Noachidische geboden, 1. verboden van afgodendienst, 2. godslastering, 3. moord, 4. bloedschande, 5. diefstal, 6. één van de lidmaten van een levend dier af te snijden en 7. het gebod van rechtspraak.

 

Niet-joods betekent het onderworpen zijn aan de zeven Noachidische wetten, die voor alle afstammelingen van Noach tot op de dag van vandaag gelden. Deze geboden gelden voor de gehele mensheid, omdat alle mensen afstammen van Noach. Wie zich daaraan houdt, komt in het Hiernamaals. De zeven Noachidische geboden zijn de minimale richtlijnen voor iedere beschaafde samenleving. Wanneer deze geboden nageleefd worden, is er kans op een vredige wereld. Wanneer deze leefregels niet nagekomen worden, is de samenleving gedoemd te falen. De menselijke samenleving ontbindt bij gebrek aan een basale fundering (Rabbijn Evers, Religies van de wereld, april, 2010).

 

Methode en doel van het onderzoek

Om aanwijzingen  te vinden zijn joodse bronnen, de bijbel en artikelen van politieke, sociologische en filosofische wetenschappers gebruikt. Het onderzoek is inventariserend en geldt als kwalitatief. Het doel is informatie te verzamelen over het gedrag in samenlevingen en de invloed van de geestelijke wereld met behulp van metahistorisch onderzoek. Harde conclusies zijn moeilijke te geven, omdat  de geestelijke wereld met de huidige meetmethoden niet bewijsbaar is. Harde conclusies zijn daarom moeilijk en discutabel. Daarvoor is het probleemgebied te ingewikkeld. Bovennatuurlijke aanwijzingen laten zich niet meten en worden niet door iedereen gedeeld. Tevens weet men niet altijd over welke historische betrouwbaarheid de artikelen beschikken. Het gaat om een conceptmodel  en niet om een dwingende bewijsvoering (J.H. Segers, sociologische onderzoeksmethoden, 1977). Kwalitatief onderzoek wordt gebruikt om concepten, gedachten of ervaringen te begrijpen. Met kwalitatief onderzoek kan men inzicht verkrijgen in onderwerpen waar nog weinig kennis over is.

 

Samenlevingen tonen verschillend gedrag

 

Het menselijk handelen en gedrag in een samenleving kan positief en negatief zijn. Bijvoorbeeld, positief als rechtstaat, met rechtvaardige normen en waarden etc. Negatief als wangedrag, wreedheid, normloosheid etc. (Dr. H. de Jager en Dr. A.L. Mok, Grondbeginselen der sociologie, 2014). Als het de Bijbel betreft betekent het leven volgens de geboden van God of zonder deze geboden.

 

Wat zijn de gevolgen?

 

Voorbeelden staan in zowel de joodse als de christelijke Bijbel. Wanneer het volk zich gedraagt volgens Gods geboden, wordt de natie gezegend (8) en stijgt de status van de engel. Als het omgekeerde plaatsvindt, daalt de status van de engel en is er voor de natie onheil (9) (Moshe Chaim Luzatto, Derech Hashem, vertaald by Arey Kaplan, 1997).

 

Als een natie zich afkeert van God kan deze in de greep komen van demonen (10) en donkere  machten (Commentaar Nachmanides op Exodus 20:3). Sommige demonen gaan zelfs over de natie heersen en vervangen als het ware de engel (Michael Kara-Ivanov, Greatest Creative and  Intellectual Masters of Nations on The Ladder of Jacob, 2005). God zal vervolgens besluiten dat deze natie overheerst gaat worden door een sterkere natie en haar engel. Een voorbeeld is de verovering van het Babylonische rijk door het Perzische rijk (Daniël 5).

 

Michael Kara-Ivanov noemt Nazi Duitsland onder Hitler en het communistische Sovjet Rusland onder Stalin als voorbeelden. In beide naties was wreedheid en onderdrukking etc. De Russische schrijver Danill Andreev (11) schreef hier over tijdens de Sovjet periode in zijn boek The Rose of The World, 1959. Uiteraard zijn er nog meer gewelddadige dictaturen in de wereld geweest die ook nog bestaan in onze tijd. De bestaande religie wordt en is verdrongen en vervangen door een nieuwe religie of voor een ideologie.

 

Psalm 82

Psalm 82 getuigt over de neergang van naties. Engelen zijn en worden door God bestraft (zelfs na een lange tijd) vanwege ontrouw aan Hem en door het zondige gedrag in hun naties (Michael Schulman, Ask Noah. org., Oktober, 2021). In de voorgaande alinea zijn hiervan een aantal feiten genoemd. Zowel het Nazi rijk en het Sovjet imperium zijn ten onder gegaan. Wereldrijken, zoals die van Egypte, Griekenland, Perzië en Rome zijn hun wereldmacht kwijt geraakt. Babylon en Assyrië bestaan zelfs niet meer (12). Naties kunnen o.a. vermengd worden met andere naties, uiteenvallen en hun zelfstandigheid verliezen. Hun engelen zijn zo zwak geworden, dat ze onder invloed komen van sterkere engelen of demonische machten. Volgens de Bijbel heeft elke natie een of meer demonen die mensen in verwarring brengen en een beschermengel. Achter de schermen is een geweldige geestelijke strijd gaande voor het goede of het slechte van elk land (Roger  Preach it, Teach it).

 

Voorbeelden

Een Midrasj-verklaring stelt: Het is omdat de Heilige, gezegend zij Hij, de beschermende engelen van de zeven naties van Kanaän uit de hemel wierp (Deuteronomium 1:21). "Zie, de Heere God heeft u de beschermengelen van het land voorgehouden" - er is geen kracht meer in hen (vgl. Midrasj Tanchuma, Masei 4 en Rashi (13) op Deuteronomium 2:31, The Complete Jewish Bible).

 

De prins (engel) van Babylon wordt neergeworpen. God straft de naties niet, voordat Hij eerst hun hemelse vorsten straft (Jesaja  24:21). Hierin staat: De Heer zal een bezoek brengen aan de hemelse menigte in de hoogte en daarna aan de koningen op aarde. Hoe bent u uit de hemel gevallen, Morgenster? Dit is de weeklaag over de hemelse prins van Babylon, die uit de hemel zal vallen (Chabad.org, Jesaja, hoofdstuk 14:12, The Complete Jewish Bible met Rashi  commentaar).

 

De Assyrische beschermengel (Shidu Lamassu) (UTC+3 Nineveh, Assyrië, Ashur Glwairlagis, Beirut, Vertaling: Mary Challita 14 juni, 2017).

 

De naam verschijnt in Assyrische archieven. Het woord "Lamassu" is van het Sumerisch (Lammu). De naam werd ook toegepast voor een vrouwelijke djinn en een de mannelijke jinn-beschermer. In het Sumerisch bekend als (Alad-Lammu). In de oude Assyrische (Akkadische) taal bekend  als "Shidu". "Shida" of Shidda” wordt nog gebruikt in de moderne Assyrische taal, wat ook ”jinn”(14)  betekent.

 

Toen de Assyriërs onder leiding van Sanherib Jeruzalem belegerden bad de koning Hizkia tot God in de tempel. Jesaja zond het antwoord van God naar Hizkia: "Ik zal deze stad verdedigen, om haar te redden (2 Koningen 19:34). Gedurende de volgende nacht sloeg de Engel des Heren (Michael) in het kamp van de Assyriërs 185.000 mannen. Sanherib ging terug naar Ninevé (2 Koningen 36), waar Hij zich neer boog zich in de tempel van zijn god Nisroch (15) (2 Koningen 37).

 

Het huidige wereldbeeld

 

OPGESTAPELDE CRISISSEN

De huidige wereld is niet meer in balans (16). De crisissen stapelen zich op in de wereld en zeker ook in Nederland. Stikstof, koopkracht, corona, energie, huizen, inflatie. De periode voor corona leek toen nog in balans. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is nog steeds aan de gang. De politiek polariseert verder, waardoor het oplossen van problemen moeilijker wordt (Nick Oosterlaken, 3 oktober, 2022). Het Westen is momenteel ook indirect bij de oorlog betrokken (vrt nws, 16 oktober 2022). De wereld van nu wordt veel frequenter geconfronteerd met natuurrampen dan in het verleden.

 

Verklaring

 

De wereld is in feite een (sociaal) systeem, waar allerlei interacties tussen naties plaatsvinden. Het systeem blijft in balans, als deze activiteiten onder en in controle gehouden worden. Zo niet, dan is de kans groot dat het systeem desintegreert (17) (uiteenvalt of tot wanorde vervalt). Als voorbeeld zoals bij een auto waar de monteur exact weet hoe de onderdelen van de motor aan elkaar geschakeld zijn. Als een nieuwe monteur dit onvoldoende kent, is schade aan de motor het gevolg (Meadows,  Meadows en Randers, De grenzen voorbij, 1992). Verstoring van de balans door verkeerde acties zal leiden tot chaos in het systeem (H. Dubbelman, Maatschappelijke gevolgen in de waterbouwkunde, 1999). Het aangepaste concept van Wallerstein (18) zal hierover wat meer informatie verschaffen.

 

Het (beknopt) concept van Wallerstein

Zijn concept is dat de naties in de wereld met elkaar verbonden zijn in een gesloten systeem. Wallerstein definieert dit als het wereldsysteem. Tussen de naties geldt een wereldorde. De gebieden in de wereld bestaan uit drie delen: de kern, de semi-periferie en de periferie.

 

De theorie behandelt de relaties tussen deze drie delen. De kerngebieden zijn nu de westerse wereld, China en Rusland. Deze naties zijn militair, technologisch, politiek en economisch dominant tegen over de overige naties van de wereld.

 

De periferie landen zijn economisch, militair, politiek en technologisch zwak en zijn ook voor een groot deel afhankelijk van de kernlanden. De semi-periferie bestaat uit de gebieden die kenmerken van kern en periferie combineren. Dit kunnen kerngebieden in verval zijn geraakt, of perifere gebieden in ontwikkeling.

 

In de kern is altijd één natie die machtiger en sterker is, dan de rest van de sterke naties en handhaaft grotendeels de orde in de wereld. Wanneer deze natie verzwakt neemt een nieuwe natie zijn plaats in. Deze situatie veroorzaakt een machtsstrijd in de kern en onrust in de wereld, totdat er een nieuw evenwicht ontstaat. Geopolitieke processen zorgen er dus voor dat de posities van staten in het wereldsysteem zich kunnen wijzigen. Momenteel geldt er een machtsstrijd in de kern tussen het Westen en Rusland.

 

In Oekraïne wordt het conflict tussen het Westen en Rusland uitgevochten

Rusland en het Westen clashten al in Syrië en Venezuela. Maar het conflict in Oekraïne ligt veel gevoeliger. ‘Voor Poetin is de inzet drieledig: het is persoonlijk, het is tegen de NAVO (19) en het is tegen het Westen’.  Door zijn geografische ligging en vanwege zijn bijzondere plek in de Russische geschiedenis is Oekraïne uitgegroeid tot een symbool voor de oplopende spanningen tussen Rusland en het Westen’, zegt Serhy Yehelchyk, een Oekraïens-Canadese historicus die verschillende boeken over de Russisch-Oekraïense confrontaties schreef (Stephanie de Smedt, de Tijd, 4 maart 2022).

 

De Oekraïense identiteit werd in de loop van de tijd steeds meer verbonden met ideeën rond vrijheid en democratie. Maar het wordt wel de teneur: de EU en het Westen zijn metaforen voor vrijheid, een goed leven, geen corruptie.

 

Volgens politicoloog Rajan Menon (20) is de impact ervan niet te onderschatten. ‘De NAVO is niet alleen een fixatie van Poetin’, zegt hij. ‘Michail Gorbatsjov en Boris Jeltsin hebben zich ook herhaaldelijk tegen een verdere expansie oostwaarts gekant.’

 

De slag om de nieuwe wereldorde

De oorlog in Oekraïne is de eerste regelrechte confrontatie tussen grootmachten in decennia. Het wordt duidelijk dat we cruciale uren en dagen beleven die bepalend zullen zijn voor de wereldorde van de toekomst. Hoe anders zullen de kaarten na het conflict liggen? Hoe zal deze oorlog evolueren? En wat kan China hierin betekenen? China kenner en internationale keynote speaker Pascal Coppens was deze week te gast op een inspiratiesessie van Van Breda The SQUARE. Hij stelde er zijn nieuwe boek ‘Kunnen we China vertrouwen?’ voor. We konden het niet laten om ook bij hem even te polsen naar zijn visie op de situatie (Bank van Breda, 10 maart 2022).

 

Voorafgaand aan nieuwe wereldorde leeft het Westen in anarchie. Door de energiecrisis, de oorlog in Oekraïne, de groei van het islamisme in Afghanistan, Irak en de rest van de wereld, de zorgen om de opwarming van de aarde en een massale volksverhuizing prevaleert chaos boven orde. De post-Koude Oorlog-orde ebt weg, constateert Afshin Ellian. Een nieuw tijdperk moet nog beginnen ((Afshin Ellian, EW, 12 augustus, 2022).

 

Metahistorie

 

In de hemelse gewesten geldt een strijd  tussen de engel van Rusland (21) en de engelen van het Westerse naties. De engelenhorde van Eurazië tegen de engelen van het Westen (Alexander Dugin, The metaphysics of national-bolshevism 1996). Volgens dr. F de Graaff is de engel van het Westen, de genius van Rome (De eerste duizendjaar christelijke beschaving inde westerse cultuur, 1993). De westerse cultuur werd/wordt geleid door een tussenwezen, een engel of een godheid die intermediair was tussen de hoogste God en het christelijke (West) Europa. De oorzaak is dat de engel van Oekraïne is zich aan het losmaken s uit het pantheon van de engel van Rusland en wil zich voegen in het pantheon van de engelen in het Westen.  

 

De Graaff stelt dat het principe van Ezau het prototype is van de wereldrijken die Israël in de toekomst zouden onderdrukken en de verlossing van de wereld zouden tegengaan (De eerste 1000 jaar christelijke beschaving in de westerse cultuur, 1993). De engel van Ezau (22) en Edom wordt door de rabbijnen beschouwd als het Romeinse rijk en, hoewel de hedendaagse westerse cultuur niet per sé Romeins is, stamt ze wel rechtstreeks af van de Romeinse cultuur en ideeën ((Miyodeya, 9 juli, 2013 en De Zohar).

 

Evaluatie en conclusie

 

De zeven Noachidische geboden zijn richtlijnen voor een stabiele samenleving. Als naties zich hier aan houden, zal God hen zegenen. Dit geldt ook voor hun engelen. Zo niet dan gebeurt het omgekeerde. Psalm 82 beschrijft wat de gevolgen eventueel zijn. Voorbeelden zijn hiervan gepresenteerd. Wel is het zo dat oordelen gevarieerd optreden. Grote rijken zijn hun macht kwijt geraakt. Sommigen bestaan niet meer, anderen bestaan nog wel, maar spelen geen rol van betekenis meer in onze tijd. Het is zelfs zo dat na een lange tijd (23) zware perioden aanbreken. Hun engelen zijn zwak geworden en dalen in de hemelse sferen. Demonische machten en godloosheid doen vervolgens hun intrede. Als we nu naar de westerse naties kijken, zien we hier dat de geboden van God steeds meer losgelaten worden. Als u de media volgt kunt u zelf zien welke geboden dat zijn. De vraag is wat zijn hiervan, als we hiervoor Psalm 82 als controle toepassen, de gevolgen. Of zijn die voor een deel al actueel. Het is verstandig hierover eens na te denken.

 

Tot slot na een redelijke, voor het Westen (wel)varende) periode, geldt nu onzekerheid. Vanwege de complexe problemen neigt de situatie uit de hand te lopen. Schaarste, migratie, zekerheid, logistieke knelpunten, inflatie, veiligheid e.d. tonen hiervan enkele voorbeelden.

 

Tevens geldt een toename van natuurrampen in de wereld (Yonous Omarjee, Fractie Europees Parlement, antwoord van de Commissie regionale ontwikkeling, 6-9-2022) (24).

 

 

 

 

voetnoten

(1) Een verzameling commentaren op de Thora (de vijf boeken van Mozes) en wordt veelal beschouwd als het belangrijkste werk van de joodse mystiek (Wikipedia).

 

(2) De engelen ontvangen van God de kracht voor hun taken (Moshe Chaim Luzzatto, The Way of God, 1997).

 

(3)  Michael Heiser Psalm 82: The Divine Council of the Gods, The Judgment of the Watchers and the Inheritance of the Nations Paperback – 22 maart 2018.

 

(4) Fr. Jean Danielou discusses the mission of the angels by following a historical order, looking at guardian angels, the angels and the sacraments, the spiritual life, death, and the Second Coming, 1 maart 1987.

 

(5) Institutie, 1977.

 

(6) Adam Ployd, Participation and Polemics: Angels from Origen to Augustine*.Published online by Cambridge University Press: 11 July 2017. Origenes gelooft net als zijn leraar St. Clemens van Alexandrië dat 'de presiderende machten van de engelen zijn verdeeld over de naties en de steden'. Hij schrijft: " Sommige bepaalde spirituele machten zijn in een presiderend ambt over bepaalde naties in deze wereld gekomen" (https://www.copticchurch.net/patrology/schoolofalex2/chapter11.html).

 

(7) 613 geboden voor de joden, die staan in de eerste 5 boeken van de Bijbel.

 

(8) De cultuur bloeit en met cohesie in de samenleving.

 

(9) De samenleving desintegreert, polariseert met ontbinding van de cultuur, de tirannie etc.

 

(10) Nachmanides (Ramban) commentaar op Exodus 20:3. Soms grijpen demonen de macht van een natie en kunnen een natie dwingen tot afgoderij. Demonen worden in de Bijbel ook onreine geesten, engelen van satan en boze geesten genoemd (Honderd Bijbelstudies, 28 december 2017). Een demon is een mythisch, bovennatuurlijk wezen dat volgens diverse religies het midden houdt tussen mensen en goden. Demonen zijn  minder sterk dan goden. Bij de Grieken waren demonen lager in macht dan een god. Net als de goden waren demonen niet uitgesproken goed óf slecht (Wikipedia). Demon is een woord van Griekse herkomst (daimon) voor wezens van hoger orde (Katholicisme encyclopedie, ONDER REDACTIE VAN PROF. DR. J.C. GROOT).

 

(11) Hij was overtuigd van de schadelijkheid van elke dictatuur in relatie met het gewelddadige karakter van een staat.

 

(12) Zie eerdere artikelen over de engelen van de naties.

 

(13) En de Heer zei tegen mij: Zie, ik ben begonnen Sion en zijn land voor u uit te leveren; begin hem uit te drijven, zodat u zijn land kunt erven.’ Ik ben begonnen te verlossen voor jou: God dwong de beschermengel van de Amorieten van bovenaf, onder de voeten van Mozes, en liet hem op zijn nek treden (Rashi commentaar).

 

(14) De djinn ( Arabisch : جن ǧinn , enkelvoud جني ǧinnī  ; soms getranscribeerd als djinn) zijn bovennatuurlijke wezens in de pre-islamitische Arabische mythologie en later in de theologie en de islamitische mythologie. Djinns zijn geen strikt islamitisch concept; ze kunnen een voorbeeld zijn van een heidens geloof dat in de islam is opgenomen (Wikipedia). Lamassu is ook een kracht die de vier elementen van perfectie combineert (de leeuw voor moed, de stier voor kracht, de adelaar voor glorie en de mens voor wijsheid).  Zo spreekt Ezechiël die gevangen zat in Assyrië  van een wagen boven de rivier Khabor, met een mensenhoofd, kalfspoten, een leeuwenlichaam en gezichten die in alle richtingen kijken (Ezechiël, 1: 1-14). Lamassu is een vorm van mythisch wezen met gemengde samenstelling, het is vaker een gevleugelde stier met een mannenkop en leeuwenpoten, of met een mannenkop en stierenpoten - Lamassu nam verschillende vormen aan tijdens de verschillende perioden van de geschiedenis, zelfs in Assyrië (Ashur), nam het soms de vorm aan van een niet-gevleugelde leeuw.

 

(15) “Nisroch is de Assyrische god van de landbouw, in wiens tempel Sanherib aanbad toen hij werd vermoord. Josephus noemt hem Dagon. Volgens de etymologie zou de naam adelaar betekenen (tumbler, Mesopotamië).

 

(16) De balans wordt pas opgemerkt, als die er niet meer is (Nick Oosterlaken, Ondernamen, 2 0ktober 2022).

 

(17) Deze effecten worden veroorzaakt door het optreden van niet verwachte latente effecten. Perrow noemt deze effecten systeem accidents, (Perrow Normal Accidents living with High Risk Technologies, 1984).

 

(18) Maurice Immanuel Wallerstein (28 september 1930 - 31 augustus 2019) was een Amerikaanse socioloog en economisch historicus. Hij is bekend voor zijn ontwikkeling in de sociologie die leidde tot de opkomst van zijn wereldsysteembenadering. Hij was Senior Research Scholar aan de Yale University van 2000 tot aan zijn dood in 2019.

 

(19) Ondanks dat verzet breidde de NAVO zich vanaf de jaren negentig uit met 14 nieuwe lidstaten tot diep in Oost-Europa, met zelfs drie lidstaten aan de grens met Rusland: Polen, Letland en Estland. ‘Laat ons eerlijk zijn. Als een andere wereldmacht zich zo in de achtertuin van de Verenigde Staten komt moeien, zou dat ook niet zonder gevolg blijven’, zegt Menon.

 

(20) Rajan Manon is onderzoeker aan het Saltzman Institute of War and Peace Studies bij Columbia University.

 

(21) De engel van Rusland is een integratie-engel die probeert andere engelen met elkaar te verenigen met een gezamenlijke ideologie of godsdienst. Hun sociale, politieke en religieuze instituten weerspiegelen het krachtenstelsel in de engelenwereld.

 

(22) De engel van Ezau is volgens de rabbijnse traditie, Sammael, de tegenstander van het joodse volk. Zie ook de artikelen over de engelen van de naties, de engelen van de naties 2 en de tegenstelling tussen Ezau en Jacob.

 

(23) Jaar na jaar zijn we getuige van een gestage uitbreiding van natuurrampen, waarbij steeds meer mensen en ecosystemen worden getroffen en hulp nodig hebben.

 

(24) Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000032/2022 aan de Commissie, Artikel 136 van het Reglement, Younous Omarjee namens de Commissie regionale ontwikkeling. Het lijdt geen twijfel dat het risico op natuurrampen inmiddels permanent is geworden en dat er nauwelijks regio’s zijn die gespaard blijven.

 

 

 

 

De engelen van de naties, 3, dr H. Dubbelman