Inleiding

 

Eerder is geschreven over de engelen en hun naties. In dit artikel gaat het over de rangorde van deze engelen in de hemelse gewesten. Het niveau in de geestelijke sfeer presenteert de creatieve macht van de engel. Hoe hoger betekent meer macht, hoe lager dan geldt minder macht (The Zohar, Volume 1, pag. 388,Volume 2, pag. 402). Engelen zijn krachtig en uitgerust met wijsheid. Maar ze zijn niet onfeilbaar, omdat ze ook met elkaar strijden. Hierdoor moet God dan weer de vrede herstellen (The Jewish Encyclopedia.com.  C. 2002-2021). De engel van Media-Perzië streed in de hemel met de engel Michael van Israël. Hij wilde uitbreiding van het koninkrijk (Media Perzië) met als doel Israël te onderwerpen (Jewish Bible, Daniël 10:13, Rashi commentaar).

 

Elke natie heeft zijn eigen geestelijke vertegenwoordiger in de hemel . De regering door de koningen e.d. op aarde hangt dus samen met de regering van de engelen (IbnEzra, Jesaja 24:21, Sefaria). Uitgezonderd is de natie Israël, die direct onder God staat. Wanneer God de ene natie verheft, dan degradeert Hij een andere natie. Toen Jozef stierf, verkreeg de engel van Egypte de macht over de overige naties en hun engelen (de Zohar, Volume III) . Egypte werd toen een wereldrijk. Israël  woonde een periode in Egypte. Na de dood van Jozef werd Israël op bevel van de Farao onderdrukt (Exodus: 1:13).

 

Vraagstelling: Welke aanwijzingen zijn er voor de genoemde situaties?

 

Methode en doel van het onderzoek

 

Om aanwijzingen  te vinden zijn joodse bronnen, de bijbel en artikelen van politieke, sociologische en filosofische wetenschappers gebruikt. Het onderzoek is verkennend en inventariserend en geldt als kwalitatief. Het doel is om informatie te verzamelen over de relatie tussen de onzichtbare wereld en de zichtbare wereld met behulp van metahistorisch onderzoek. Er is gekeken naar:

  1. De invloed van engelen van de naties op (historische) en geopolitieke processen in de wereld;
  2. en dat zij een alliantie kunnen vormen om hun gebieden te beschermen tegen bedreigingen van andere geestelijke machten.

 

Vermeld wordt dat harde conclusies moeilijk en discutabel zijn. Daarvoor is het probleemgebied te ingewikkeld. Bovennatuurlijke aanwijzingen laten zich niet meten en worden niet door iedereen gedeeld. Tevens weet men niet altijd over welke historische betrouwbaarheid de artikelen beschikken. Het gaat om een concept model  en niet om een dwingende bewijsvoering (J. H. Segers, sociologische onderzoeksmethoden, 1977).

 

Er wordt gestart met de ballingschappen van Israël. Daarna volgt een betoog over een alliantie van engelen.

 

Israël zou in de toekomst nog meer moeilijke tijden ondergaan. Ballingschappen incl. lijden en vervolging zouden in de loop van de geschiedenis plaatsvinden. In het kort worden deze beschreven. Maar eerst volgt de uitleg hiervan op de dreidel.

 

De dreidel

 

De dreidel is een vierzijdig tolletje waarmee kinderen spelen. Traditioneel wordt tijdens het joodse Chanoeka feest met de dreidel gespeeld (Wikipedia).

 

Er is een bijzondere verklaring met betrekking tot de dreidel (Website Jad Ezra, 14 december 2020).

 

Op de vier kanten van de dreidel staan de letters Yud, Noel, Gimmel, Sjien en Hee(1). Deze letters zijn symbolen van de vier wereldrijken, Babel, Perzië, Griekenland en Rome(2) (het Westen) waar het joodse volk in ballingschap is geweest en nog gedeeltelijk is.

 

Het geheim van de Dreidel (Divrei Torah,. OU.ORG.  [Orthodox Union], 25 november, 2010)

 

De vier zijden draaien rond het stilstaande punt in de draaicirkel. Dit gaat zo snel dat de zijkanten in het niets vervagen. Schijnbaar onbeduidend, maar toch bevat de dreidel de historie van het Joodse volk en die van de hele wereld.

 

Het punt in de draaicirkel

 

Het stipje is het symbool van het Joodse volk. Rond deze stip draait de hele wereld.

 

Het tegenovergestelde van dit punt, dat geen ruimte inneemt, is een uitbreiding in vier richtingen  Noord, Zuid, Oost en West. Vier is de antithese van het Ene. Vier zijn de wereldrijken die eeuwig tegen het Joodse volk staan en de God, die Eén is. Het Joodse volk is hiervan de reflectie op aarde.

 

De vier kanten draaien zodanig rond het centrale punt, dat ze zelf geen richting meer hebben. In de waas van hun werveling lijken ze op een cirkel als weerspiegeling van het middel punt.

 

De hand die de dreidel laat draaien komt van boven.

 

Elk rijk denkt dat het eeuwig zal bestaan. Maar de hand die draait, laat alleen de dreidel van de geschiedenis draaien. Ieder afzonderlijk rijk bestaat een bepaalde tijd. Daarna wankelt het, tot dat het uiteindelijk in elkaar stort.

 

De engelen op de Jacobsladder (OU. ORG., 25 november, 2010, Pirkei de-Rabbi Eliezer)

 

Het verhaal begint niet met het wonder van Chanoeka, maar 1437 jaar eerder met de Jacobsladder. Jacob had een profetische droom van engelen die op en neer gingen langs een ladder, die reikte van de grond tot aan de hemel. Ze zijn de beschermengelen van de vier grote wereldrijken Babylon, Perzië, Griekenland en Rome (3). Wereldrijken waar in de toekomst  het Joodse volk een periode in ballingschap zou doorbrengen.

 

Eerst zag Jacob de engel van Babylon de ladder 70 treden beklimmen. Daarna ging hij naar beneden. Het Joodse volk was 70 jaar in de Babylonische ballingschap.

 

De beschermengel van Perzië en Media klom vervolgens 52 treden op de ladder voordat hij afdaalde. Het Joodse volk was 52 jaar in ballingschap in Perzië.

Toen klom de engel van het Griekse Rijk 180 treden. Hierna viel hij neerwaarts. De heerschappij van Griekenland duurde 180 jaar.

 

Tenslotte klom de beschermengel van het Romeinse Rijk de ladder op, maar ging niet omlaag. Yaakov vreesde dat deze laatste ballingschap nooit zou eindigen. Maar God beloofde Jacob dat, al zou de beschermengel opstaan ​​als een adelaar en zijn nest tussen de sterren zal maken, God hem zelfs van daaruit naar beneden halen.

 

Het joodse volk is nog steeds in die laatste ballingschap, in de zacht verstikkende omhelzing van de geestelijke erfgenamen van Rome (de westerse seculiere cultuur).

 

De vier wereldrijken (4)

 

In het begin is vermeld dat Egypte een wereldmacht werd over naties. Maar Egypte werd dit pas toen het joodse volk in dit land aanwezig was. Hetzelfde gold voor Babylon, Perzië, Griekenland en Rome. Vooraf aan deze perioden waren al deze naties onbelangrijk. Het was alleen vanwege de aanwezigheid van Israël in hun nabijheid, dat zij wereldrijken werden (5) (De Zohar, Volume 3, pag. 16, Zohar Volume 4, pag. 308).

 

BABYLON

De eerste heilige tempel werd met de grond gelijk gemaakt door de Babylonische keizer Nebukadnezar. De meerderheid van het Joodse volk ging in ballingschap. Waarom was het zo'n tragedie dat de Beis Hamikdash (Heilige Tempel) werd verwoest? De Beis Hamikdash vertegenwoordigt een unieke spirituele verbinding tussen Hashem en Israël. Toen de Tempel werd vernietigd, was de spirituele energie verbroken. Het niveau van deze verbinding is gekoppeld aan het woord “nefesh”, ziel (“Wanneer een ziel een offer brengt”… Leviticus  2:1). Nefesh begint met de letter Nun en Nun vertegenwoordigt het koninkrijk Babylon.

 

MEDIË-PERZIË

Zoals we uit het verhaal van Esther weten, was Haman geïnteresseerd in het vinden van de definitieve oplossing van het Joodse probleem door genocide. De ballingschap van Perzië en Medië vertegenwoordigt de bedreiging voor de "guf" - het lichaam van het Joodse volk, de fysieke dreiging van vernietiging. Guf begint met Gimmel wat staat voor het koninkrijk Perzië en Media.

 

GRIEKENLAND

Griekenland daarentegen vertegenwoordigt de aanval op de Thora zelf – de sechel – de wijsheid van Israël. De Grieken waren niet geïnteresseerd in de fysieke vernietiging van het Joodse volk. Ze wilden eerder de spirituele kern van het jodendom vernietigen - de Thora - en een gehelleniseerde romp achterlaten die zou voldoen aan de Griekse normen van esthetiek - drama en de oppervlakkige wijsheden. Sechel begint met de letter Sin – dat is de letter van het koninkrijk Griekenland.

 

ROME

Het vierde wereldrijk, is Rome. Het is een opsomming van alle andere ballingschappen. De Romeinen verwoestten de tweede heilige tempel. Ze brachten een bloedbad aan op de "guf", als symbool van het lichaam van het Joodse volk.

 

Aanvankelijk was Rome de intellectuele telg van Griekenland, maar met de bekering van keizer Constantijn tot het christendom in 313 na Chr. werd de katholieke kerk de geestelijke erfgenaam van het Romeinse rijk. Na het verdwijnen van de invloed van de kerk, werd de mantel van Rome vervolgens in het “Westen” gedragen door o.a. de vervangingstheologie, secularisme en materialisme. Dat is de spirituele/materiële incarnatie van Rome in onze tijd.

In Rome (het Westen) zijn alle ballingschappen aanwezig. Daarom wordt het weergegeven door het Hebreeuwse woord "HaKol", wat "allemaal" betekent. De eerste letter is de letter Heh.

 

Een vijfde ballingschap?

 

De Zohar spreekt van een vijfde ballingschap aan het einde der dagen die van Ismaël (6) (Pinchas Winston, Koshej, 23 juni 2017).

 

De Midrasj  spreekt over vier genoemde ballingschappen vóórafgaand aan de komst van Mashiach (Bereishit  Rabba 2:4). Toch spreekt de Zohar over nog een ander aspect van ballingschap aan het einde der dagen: "De afstammelingen van Ismaël zullen in die tijd  [Einde der Dagen] met de volken van de wereld tegen Jeruzalem optrekken ..." (The Zohar, Volume 1:119a, pag. 370).

 

Er is een traditie dat Ismaël het laatste verlengstuk van de Romeinse/Westerse ballingschap zal zijn. Met zijn nakomelingen zal de laatste generatie van de Joden moeten strijden voor dat de verlossing aanbreekt.

 

Zou dit het laatste rijk het mengsel zijn van ijzer en leem? Zonder mensenhanden raakte een steen los en stortte het rijk in (Daniël 2: 35). Het rijk is voor een deel hard en voor een deel broos. IJzer en leem kunnen niet vermengen tot een samenhangend geheel (Daniël 42:44). Het christendom, de islam etc. kunnen, volgens hun religieuze principes, nooit volledig integreren in de huidige seculiere liberale cultuur.

 

Analyse van de situatie in de wereld

 

Hiervoor is een beknopt en aangepast concept van de wereld-systeemtheorie van M.I. Wallerstein (7) gebruikt.

 

Zijn concept is dat de naties in de wereld die met elkaar verbonden zijn in een gesloten systeem. Wallerstein definieert dit als het wereldsysteem. Tussen de naties geldt een wereldorde. De gebieden in de wereld bestaan uit drie delen: de kern, de semi-periferie en de periferie.

 

De theorie behandelt de relaties tussen deze drie delen. De kerngebieden zijn nu de westerse wereld, China en Rusland. Deze naties zijn militair, technologisch, politiek en economisch dominant boven de overige naties in de wereld.

 

De periferie landen zijn economisch, militair, politiek en technologisch zwak en zijn ook voor een groot deel afhankelijk van de kernlanden. De semi-periferie bestaat uit de gebieden die kenmerken van kern en periferie combineren. Dit kunnen kerngebieden in verval zijn, of perifere gebieden in ontwikkeling.

 

In de kern is altijd één natie die machtiger en sterker, dan de rest van de sterke naties (8) en handhaaft grotendeels de orde in de wereld. Wanneer deze natie verzwakt neemt een nieuwe natie zijn plaats in. Deze situatie veroorzaakt een machtsstrijd in de kern en onrust in de wereld, totdat er een nieuw evenwicht ontstaat. Geopolitieke processen zorgen er dus voor dat de posities van staten in het wereldsysteem zich kunnen wijzigen (9).

 

De huidige supermachten

 

We hebben gezien dat het wereldsysteem beheerst wordt door supermachten. Tussen deze machten geldt ook een hiërarchie. De V.S. is momenteel nog de machtigste natie in de wereld. Maar er zijn teken van verval (10) (David Griekemans, 1 september 2021 en Jonathan Holtslag, A.D., 2021). Na 1990 zien we de opkomst van China. De natie ontwikkelt zich tot een machtige economische, politieke en militaire wereldmacht en is een geduchte concurrente van de V.S. (Simon Shen and Shaun Breslin, Online Chinese Nationalism And China’s Bilateral Relations, 2010 en Judith Bergman, Gatestone Institute, 29 september 2021). Volgens David Griekemans wil China de grootse macht in de wereld worden. China zal spoedig de dominante natie worden, die het was gedurende 18 van de laatste 20 eeuwen (Michael Pembroke, iai - news, 7 september 2021).

 

Wat betekent dit metahistorisch?

 

Eerst wordt het ontstaan van de Communistische Chinese Partij (CCP) beknopt beschreven.

 

Ontwikkelingen in China

 

Tot 1948 had China een nationalistische regering onder leiding van de Kwomintang. De naam betekende de Nationalistische Partij of Volkspartij. In 1949 wonnen de communisten na een burgeroorlog met de Nationalistische Volkspartij. Door Mao Zedong werd de Communistische Chinese Partij (CCP) gesticht. Vanaf 1949 tot 1969 kwamen er verdragen tussen de Sovjet Unie (Communistisch) en de CCP.

 

Vanaf 1956 groeide de tegenstelling tussen de twee landen. In 1960 werden alle Sovjet technici die in China actief waren teruggetrokken en viel de hulp bij de opbouw van de Chinese industrie weg. De handel tussen beide landen daalde fors. Vanaf 1961 hekelden de Chinese communisten de Sovjets en de breuk tussen China en de Sovjet-Unie was een feit. Het conflict tussen beiden communistische machtsblokken bereikte zijn dieptepunt eind jaren zestig met het grensconflict in 1969 als grootste dieptepunt. Hierna duurde het conflict op verschillende manieren voort tot eind jaren tachtig (Wikipedia). In 1990 stortte de Sovjet Unie en haar systeem ineen.

 

Waarom communistisch?

 

Een nationale engel kan zich openbaren in koningen, geestelijke leiders, een partij etc. Na de val van monarchale dynastieën kan de engel incarneren in organisaties, in een klasse of zelfs in een partij. De engel van Rusland is een integratie-engel die probeert andere engelen met elkaar te verenigen met een gezamenlijke ideologie of godsdienst. Niet hun individualiteit uitwissend, maar te verheffen tot een universeel niveau. Want de engelen van de naties zijn verschillend. Hun sociale, politieke en religieuze instituten weerspiegelen het krachtenstelsel in de engelenwereld zelf. Maar er kan een verband verband zijn tussen geografische, landschappelijke, culturele omstandigheden ​​tussen naties. Zoals verschillende naties met dezelfde ideologie of religie (11). Als voorbeeld het communistische Sovjet Rusland met andere communistische landen (12). De engelenhorde van Eurazië tegen de Atlantische engelen van het Westen (Alexander Dugin, The metaphysics of national-bolshevism 1996).

 

Hieruit afleidend is de veronderstelling dat na 1969 een metahistorische scheiding kwam tussen de engelen machten van Rusland en van China. De engel van Rusland had getracht met het Sovjet communisme de engelen van de communistische naties te verenigen. Maar omstreeks tussen 1969 en 1990 (13) daalde hij af in het geestelijke gebied, terwijl de engel van China zich afsplitste en later steeg.

 

Dit blijkt uit de tekst:

De CCP (14) herinvesteerde na 1990 in een patriottische instelling (15) (nationale trots), wat de natie bracht tot een nationaal bewustzijn. Door deze inspanningen kwam de CCP op de voorgrond van het patriottische front, waardoor ze de beschermengel van de natie werd (haar glorie en eer). Tevens spoorde de CCP het volk zich in te zetten voor de natie. Deze gebeurtenis wijst er op dat in de geestelijke wereld de engel van China opstijgt.

 

Wellicht vindt u het bovenstaande speculatief en fantasie. De teksten zijn zoals vermeld uit joodse bronnen en politicologische en sociologische onderzoekers.

 

Huidige ontwikkelingen. De strategie van China en Rusland tegen de Atlantische wereldorde( Alexander Dugin, 2021).

 

Een Euraziatisch initiatief (het Belt & Road Initiave Fikret Akfırat BRIQ Vol.1 Issue:4., 2021).

 

China en Rusland werken samen in het Belt & Road Initiative (Een verenigd Euraziatisch initiatief). Het is een strategie om de onafhankelijkheid van China en Rusland veilig te stellen. Dit door samen te werken, in allianties. Volgens publicaties van Alexander Dugin geldt de noodzaak voor Rusland om samen te werken met China en eventueel met Turkije en Iran tegen de Atlantische globalisering.  Dit ondanks onderlinge verschillen. Maar geen enkele natie kan de Atlantische globalisering en haar gemengde liberale en progressieve cultuur (16) alléén weerstaan. De huidige spanningen tussen het Westen en Rusland betreffende Oekraïne (Algemeen Dagblad, 19 januari 2022 en China geeft Taiwan én VS 'laatste waarschuwing, 29 december 2021) tonen dit in de praktijk.

 

Metahistorisch

 

Het is bekend dat elke natie een engel in de hemel heeft. Wanneer een land op aarde wordt verdeeld, splitst de engel die overeenkomt met dat land in tweeën, en wanneer twee naties samenvoegen, fuseren hun engelen eveneens (Divrei Yoel Vayeishev , 5-12-2020) (17). Het is dus mogelijk, volgens deze visie, dat de engelen van China en Rusland eventueel met andere naties samenwerken tegen de  geestelijke machten van de westerse huidige ideologie (18). Toegegeven China heeft een atheïstische cultuur, maar wil geen transgenders (19).

 

Conclusie

 

Engelen van de naties stijgen en dalen in de hemelse sferen. Dit betekent dat een specifieke engel de meerdere is van de geestelijke machten van de overige naties. We zagen dat bij de engelen van Babylon, Media –Perzië, Griekenland (The Zohar, Volume III). Vervolgens bij het Romeinse wereldrijk,  de Kerk, de Verlichting en de seculiere westerse cultuur (Alexander Dughin). Politieke analytici stellen dat in de geopolitieke machtsstrijd, de macht van de Westerse naties in verval raken en dat de macht van China met Rusland toeneemt. Rusland en China hebben over apparatuur  beschikken om Amerikaanse satellietsystemen te vernietigen en te saboteren. Maar ook de dreiging van hypersonische raketten is nog veel erger, die moeilijk zijn te onderscheppen (Garoline Glick, China and Russia Race Ahead of America,in Israel 365 News, november 2021). Metahistorisch vindt er naast de geopolitieke machtsstrijd tevens een geestelijke machtsstrijd plaats in de onzichtbare geestelijke sferen.

 

De dreidel schetst de ballingschappen in de wereldgeschiedenis tijdens de wereldrijken. In de huidige tijd zien we dat het joodse volk terugkeert naar het land Israël. Tevens is er een geestelijke strijd om de stad Jeruzalem en met name de Tempelberg. De Verenigde naties en de RK Kerk willen dat Jeruzalem een internationale stad moet zijn voor de drie wereldreligies Jodendom, Christendom en de Islam. Jeruzalem is voor joden, christenen en moslims een van de belangrijkste steden op aarde. Ze hebben er elk hun eigen heilige plekken. Het is een stad met veel gevoeligheden, op zowel op religieus als politiek terrein. In de oude stad van Jeruzalem liggen heiligdommen van deze religies erg dicht bij elkaar (Hans Jaap Melissen, NPO Kennis, 2017).

Amerika, Engeland en de Europese Unie bepalen voor Israël wat zij moeten doen en dat is het land teruggeven voor vrede (Jodendom Online, 6 augustus 2012 en The Zohar, Volume 3).

 

De escalerende internationale oorlog tegen Israël

 

Israël heeft geen andere keuze dan de nieuwe permanente inquisitie van de VN te bestrijden, en tegen elk bedrijf, regering of rechter die gebruikmaakt van zijn realiteitsvrije rapporten. Tijdens de Algemene Vergadering van de VN vorige maand stemde een grote meerderheid van de aangesloten landen voor het rijkelijk financieren van een permanente inquisitie tegen de Joodse staat (20). De lidstaten financierden de operatie van een “lopende onafhankelijke, internationale onderzoekscommissie” tegen Israël (CAROLINE GLICKJNS, Jweish News Syndicate, January 2, 2022).

 

Metahistorisch

 

De Thora vermeldt dat na de zondvloed de mensheid uit 70 naties bestond. Elk met een leidende engel (Yehida Surpin, Chabad.org). Momenteel zijn er meer dan 70 naties. Een engel kan een of meer naties leiden. Onder deze engelen fungeren lagere engelen (Thiery Alcoumbre, Israël en de naties van de wereld, 2013). De huidige naties zijn afkomstig uit de oorspronkelijke 70 naties en zijn verzameld  in de Verenigde Naties. Deze naties met hun engelen verzetten zich meestal tegen Israël (Thiery Alcoumbre). Paulus en Petrus wijzen naar deze machten. Dit zijn vijandige geestelijke machten in de onzichtbare sferen (Efeziers 2:2, 1 Petr. 5:8).

 

 

(1) Zij symboliseren ook de tegenhangers van de krachten in de mens: het lichaam, de geest, intelligentie en alle drie elementen bij elkaar. De numerieke waarde van Masjieach is gelijk aan de numerieke waarde van de letters van de dreidel namelijk 358, de Masjieach zal deze negatieve krachten voor altijd vernietigen. Dan zal Hashem door iedereen geaccepteerd worden want de regel Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch l’olam wa’ed Hashem is Koning, Hashem was Koning, Hashem zal voor altijd Koning zijn – heeft ook de numerieke waarde van 358 net zoals die van de Messias.

 

(2)   De joodse visie is dat vanuit het Romeinse Rijk, het Christendom en vervolgens de Verlichting is voortgekomen (Chabad. Org).

 

(3) Een natie wordt een wereldrijk, wanneer de engel uitstijgt boven de engelen van de overige naties.

 

(4) In de Zohar, Volume 1, pag. 42 staat, dat door de wil van God er vier engelen in de hoge zijn, die heersen over al de andere naties. Wellicht geldt hier een verband met de vier genoemde wereldmachten.

 

(5) Alleen vanwege de aanwezigheid van Israël in hun naties werden deze naties wereldrijken. Israël werd door deze naties onderworpen en in ballingschap gebracht.

 

(6) Het Islamitische "rijk" strekt zich uit over een brede band van de Atlantische Oceaan en bereikte via de Indische Oceaan de Stille Oceaan (website Rabbi Yirmiyohu Kaganoff, 9 september 2021).

 

(7) Maurice Immanuel Wallerstein (28 september 1930 - 31 augustus 2019) was een Amerikaanse socioloog en economisch historicus. Hij is bekend voor zijn ontwikkeling in de sociologie die leidde tot de opkomst van zijn wereldsysteembenadering. Hij was Senior Research Scholar aan de Yale University van 2000 tot aan zijn dood in 2019.

 

(8) Bijvoorbeeld de Verenigde Staten economisch, politiek en militair over Rusland en China.

 

(9) De Wereldsysteemtheorie is door politicologen en sociologen onderzocht om de opkomst en ondergang van wereldrijken te verklaren.

 

(10) Dit blijkt uit de terugtrekking uit Afghanistan. Rusland en China zien dit als een bewijs dat het westerse model niet (meer) werkt. David Griekemans doceert buitenlands beleid aan de Universiteit van Antwerpen etc.

 

(11) Voorbeeld 1. Wodan was de hoofdgod van de  Germaanse stammen in Europa (Jan de Vries, Edda,1994).

Voorbeeld 2. Een ideocratie  (een samentrekking van het woord "ideologie" en macht Een "bestuur van  verschillende naties volgens de principes van een bepaalde (politieke) ideologie (Wikepedia). Dit theologische idee wordt ondersteund door geopolitieke onderzoeken, die het verband aantonen tussen geografische, landschappelijke omstandigheden van het bestaan van naties en hun cultuur, psychologie en zelfs sociale en politieke voorkeuren (Alexander Dugin, The metaphysics of national-bolshevism 1996).

 

(12) Mede door de internationale politieke oorlog tegen Israël: het door Europa beïnvloede, progressieve legale establishment.

 

(13) Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de late 20e eeuw, alsmede een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van Rusland. Het uiteenvallen van deze supermacht was het gevolg van een reeks gebeurtenissen tussen 19 januari 1990 en 31 december 1991, die op hun beurt een gevolg waren van het verzwakken van de Sovjet-Unie tegen het einde van de Koude Oorlog. Veel van de socialistische Sovjet republieken grepen deze verzwakking aan om hun onafhankelijkheid uit te roepen: de post-Sovjetstaten (Wikipedia).

 

(14) De conservatieve  communistische ideologie onderging een politieke verschuiving met het accent op patriottisme (Simon Chen and  Shaun Breslin, 2010).

 

(15) Over het algemeen is dat de liefde voor en de belangen van de natie. Nationalisme betekent het besef van het nationale bewustzijn. Het conservatieve communisme verschoof na een herontdekking van het nationalisme, naar het belang van de natie.

 

(16) Volgens Dugin heeft het Westen zijn banden met het christendom met de Grieks-romeinse cultuur verbroken. Na de Verlichting ontstond een kunstmatige cultuur gebaseerd op materialisme, egoïsme, kapitalisme, atheïsme etc.

 

(17) Volgens Divrei Yoel Yayeishav,I torah Jews, 5-12-2020,  is het mogelijk dat als naties zich verenigen hun engelen zich ook verenigen. Anders gezegd de engelen fuseren of samenwerken.

 

(18) De inclusieve, diversiteitsideologie. Transgender-ideologie beweert dat elke persoon een 'genderidentiteit' heeft (een intern besef van gender) die al dan niet overeenkomt met hun biologische geslacht. De 'echte jij' is wat je van binnen voelt. Aan deze beweging ligt een radicale vorm van zelfbeschikking ten grondslag, met wortels in het gnosticisme. Subjectieve gevoelens die de objectieve, biologische, genetische realiteit overheersen. Uiteindelijk probeert het onderscheid tussen mannen en vrouwen dat God in zijn wijsheid heeft gemaakt, volledig te vernietigen (Christian Site, 30 sept. 2016).

 

(19) De autoriteiten en de medische wereld in China beschouwen transgenders als mensen met een geestesziekte (Amnesty, International, 10 mei, 2019).

 

(20) Mede door de internationale politieke oorlog tegen Israël: het door Europa beïnvloede progressieve legale establishment.

 

 

 

De engelen van de naties, 2, dr H. Dubbelman