Waarom het getal 70?

Het Hebreeuwse alfabet is een kosmische taal en heeft 22 letters, elk met een numerieke of getalswaarde. Vanaf aleph tot tav.

 

70 staat in relatie met Hebreeuwse woord Ayin. Ayin heeft een getalswaarde in de Hebreeuwse taal van 70.

 

Wat  betekent Ayin?

Ayin betekent de gehele wereld. Het omvat alles. Voordat de geestelijke en materiële werelden geschapen werden, was God in een oneindig Licht. God maakte ruimte en schiep geestelijke en materiële werelden. Dit door plaats te maken (concentratie, beperking en zich te verbergen in een ontoegankelijke Licht). Alle (geestelijke en materiële) energie vloeit (emaneert) uit God.

 

 

 

 

 

In de Hebreeuwse letter Ayin bevindt zich de Hebreeuwse Letter A. Dit is Aleph met een getalswaarde 1. Aleph wordt voorgesteld als de wereld van de Schepper. Dus zoals gezegd de wereld van vóór de schepping.

 

Ayin met de getalswaarde 70, wat volheid betekent, heeft een verband met 1. Alles heeft zijn oorsprong in 1. Dat is de unieke en Enige God. In het woord 70 is dus de schepping omvat. Alles is ontstaan uit Eenheid (1) naar Volheid (70).

 

In de letter Aleph (1), als symbool wordt de onzichtbare wereld met de zichtbare wereld verbonden. Een symbool geeft een doorkijk naar een andere geestelijke/onzichtbare wereld.

 

Het woord ayin betekent ook oog (zien). Zien wil zeggen naast het waarnemen van het uiterlijke, ook het verborgene kunnen zien (schouwen). Dit bekent naast het dagelijkse aardse bewustzijn een hoger bewustzijn, waar de geestelijke werelden via meditatie/gebed te bereiken zijn. Dat wil zeggen het geheel aanschouwen.

 

Waar is het getal 70 nog meer op betrokken?

 

De huidige naties en volken vinden hun oorsprong in de 70 naties, die ontstonden vanuit Noach en zijn nageslacht. Hier liggen dus de culture en etnische wortels.

 

Na de spraakverwarring zijn de 70 engelenvorsten met hun cultuur over deze naties ontstaan. In onze tijd zijn deze naties vermengd. Maar de geestelijke machten beïnvloeden nog direct of indirect de naties.

 

De 70 naties hadden hun 70 oorspronkelijke taalfamilies/soorten. Hieruit zijn de moderne talen ontwikkeld. Het getal 70 omvat dus alle naties en alle wijsheden.

 

De nummers 70 en 7 hebben een speciale betekenis in de joodse traditie

 

Deze 70 nationale/etnische wortels staan, volgens de joodse visie, in relatie met de 7 Kanaänitische naties. Deze naties bezetten het Land Israël, vóórdat dit land beloofd was aan het joodse volk door God. Het joodse volk moest dit land zuiveren van ongerechtigheden, om het geschikt te maken als de natie van God (Israël).

 

De zevende dag is de sabbatsdag, die in verband staat met of als symbool staat voor de toekomstige wereld. De joodse traditie kent in de wereldgeschiedenis 7 perioden vergelijkbaar met de week. We leven nu in de vrijdagavondperiode. Vlak voor de komst van de Messias.

 

De zevende dag is een nieuwe dag en ook het symbool van het nieuwe tijdperk: de verlossing van de wereld.

 

De 70 leden van het geslacht van Jacob (trokken naar Egypte) waren de voorouders van het joodse volk. 70 oudsten werden aangesteld om de 70 facetten/gezichten van de Torah aan het volk te onderwijzen. In de joodse traditie staat, dat God Jozua opdroeg de Torah te vertalen in alle 70 talen van de wereld.

 

De niet-joodse volken hebben volgens de joodse visie zich te houden aan de 7 Noachitische geboden.

 

De relatie tussen het joodse volk (Israël) en de naties van de wereld

 

De huidige naties zijn verzameld uit de oorspronkelijke 70 naties. God heeft het joodse volk apart gesteld van de rest van de naties in de wereld.

 

Het joodse volk had en heeft als priester en als voorbeeldnatie de unieke opdracht om de Torah bekend te maken aan de volken in de wereld. Het joodse volk moet de overige naties instrueren om volgens de wegen van God te leven.

 

God wil dat de Torah toegankelijk is voor elk mens op de aarde. Hij wil dat alle mensen de gelegenheid krijgen, vrijwillig Zijn geboden aan te nemen en er naar te leven.

 

De joodse traditie stelt, dat de ziel van een jood en het joodse volk zich dichter bij God bevindt, dan die van de mensen in de rest van de naties. Het joodse volk is dus spiritueler. In het boek Prediker 8:22-31 staat dat de absolute wortel van de zielen van Israël en zoon van God, al bestond vóór de oorspronkelijke samentrekking in het oneindige (voor de grondlegging van de schepping) en absoluut één met God is. Zie ook Exodus 4:22 waar staat: “Israël Mijn zoon, Mijn eerstgeborene”.

 

De Torah is dus een manifestatie van God met Israël als het joodse volk. Samengevat: God en Israël zijn met elkaar verbonden.

 

Hier ligt waarschijnlijk een verband met Jezus als de unieke Zoon van God uit het joodse volk.

 

De joden offerden de stier als grootste offer om hun zonden te reinigen. Dit offer reinigt de schuld van het volk. De priesterkoning offert op nationale schaal. Het offer vertegenwoordigt het menselijk tekort van het hele volk.

 

Daarnaast is het opvallend, dat op het Loofhuttenfeest 70 stieren werden geofferd voor de zonden van de 70 naties. Israël brengt dus offers voor de mensheid.

 

De val van Israël en van de rechtvaardige

 

In de joodse literatuur staat dat het joodse volk kan vallen. Het doel hiervan is om de volken in de wereld te versterken en om hen te inspireren een geestelijk en hoger bewustzijn en niveau te bereiken en God en Zijn Torah oprecht te omarmen.

 

Voor het joodse volk betekent dit, dat de val van het dienen van God als een zoon, zich wijzigt  in het dienen als dienstknecht. Een dienstknecht heeft geen innerlijke vreugd om de geboden zelf uit te oefenen, maar doet dit als een type plicht.

 

Tevens geldt dat een rechtvaardige kan vallen van zijn spiritueel niveau. De bedoeling hiervan is, dat deze rechtvaardige de gelegenheid heeft om de lagere zielen van de mensheid op en in de aarde te ontmoeten. Alleen al door Zijn aanwezigheid kunnen deze zielen zich versterken en een hoger spiritueel niveau bereiken. Ook de Zohar vermeldt over het unieke offer van de specifieke rechtvaardige, die sterft voor de zonden van de mensheid.

 

Deze twee teksten lijken op:

  1. Romeinen 11:11 “Hebben zij gestruikeld dat zij vallen zouden?” Door hun val is de zaligheid van de heidenen gewonnen etc., het ene offer van Jezus als rechtvaardige;
  2. Jezus als unieke rechtvaardige die sterft voor de zonden van de mensheid.

Literatuur

Braat, Jan, Hebreeuwse letters en hun numerieke waarde, 2011.

Ginsburgh, Yitzchak, Rabbi, Kabbalah and Meditation for the Nations, 2007.

 

 

 

Het getal 70: Israël, als de weg tot God en de redding van de volken op aarde