Inleiding

 

Het merendeel van de Nederlandse bevolking gelooft niet in de Bijbel. Opmerkingen: De Bijbel is een achterhaald sprookjesboek. Als voorbeeld: de woede in de media tegen mensen die het Nashville document ondersteunden. In dit dominante (materialistische) wereldbeeld is geen ruimte voor eventuele geestelijke werelden. Het seculiere wereldbeeld is gesloten voor een transcendente (buiten onze zintuigen) wereld.

Engelen, geesten etc. zouden door  de moderne wetenschap weerlegd zijn. De evolutietheorie en de oerknal zijn de seculiere uitleg van hoe alles ontstaan is.

 

De vraag: Is het Westerse materialistisch wereldbeeld juist?

Wat staat er o.a. in de Bijbel

Al eeuwen  is er over Satan etc. geschreven. Het is niet alleen de strijd tegen vlees en bloed, maar ook tegen de overheden, de machten, de wereldbeheersers dezer duisternis en de geestelijke machten der boosheid in de hemelse gewesten" (Efeze  6 : 12). Daarmee wordt o.a. bedoeld Satan en zijn engelen, demonen (De Brief van Judas  6, Judas, Openbaring 12:12 , Matth. 12 : 43-45).

“Goede engelen zijn dienende geesten. Zij worden uitgezonden voor hen die het heil zullen beërven" (Hebr. 1:14). Gelovigen strijden tegen de boze machten door standvastig in het geloof  te zijn (1 Petr. 5:9).

De geestelijke wereld

De geestelijke wereld is een verzamelnaam voor al die gebieden die zich buiten de natuurlijke, de stoffelijke wereld bevinden. Zoals met de zintuigen en wetenschappelijke instrumenten. De geestelijke wereld is verdeeld in een goed deel en een slecht deel. Gebieden waar God zijn heerschappij heeft en gebieden waar satan zijn heerschappij en zijn troon gevestigd heeft. Deze gebieden zijn in oorlog met elkaar en oefenen beide hun invloed op de mens uit. De Bijbel noemt dit de strijd in de hemelse gewesten." (...) Er is dus sprake in de geestelijke wereld van bovennatuurlijke sferen, terreinen, gebieden, districten, regionen, rijken en dimensies" (De Profetische Database, Index A-Z 2019).

Engelen over naties

In Deuteronomium 32:8 staat: Toen de Allerhoogste de natiën hun erfenis gaf, toen hij de zonen der mensen scheidde, bepaalde hij de grenzen van de volken volgens het aantal van de zonen van God.

De Hebreeuwse traditie identificeert deze 'zonen van God' met de 'hemelse raad' (Psalm 82:1, Psalm 89:5, Job 1:6, 1 Timotheüs 5:21). Het concept dat God omringd wordt door een raad van goddelijke wezens. Deze engelen zijn de beschermengelen die over de naties gesteld zijn ( Daniël 10:13-20, Jesaja 24:21).

Daniël 10:13-20 toont de engel van Perzië en van Griekenland. In Jesaja 24:21 en 34:1-5 staat de verbondenheid en het oordeel over de engelen van de naties. God verhoogt en vernedert wereldrijken met hun engelen in de loop van de wereldgeschiedenis. Bijvoorbeeld als de naties God dienen en de Joden goed behandelen worden ze gezegend.  Zo niet, dan komt vroeg of laat het oordeel.

 

Occultisme

New Age aanhangers, neo-heidenen, occultisten staan ook open voor het spirituele (E.O, 2015). In het boek:

Verwijder het bovennatuurlijke uit het christendom en je hebt niet langer het christendom. Zonder het spirituele zijn er nog maar enkele bladzijden van de Bijbel. Toch bestaan er christenen die de spirituele wereld ontkennen. Ze zijn bang voor het bovennatuurlijke en willen er niet mee geconfronteerd worden. De wereld wordt echter beïnvloed door het geestelijke rijk (Harold R Eberle Geestelijke realiteiten 1. De bovennatuurlijke wereld en hoe er binnen te gaan 2. De adem van God, 2001). Dat blijkt mede uit paranormale ervaringen. Van hun bestaan behoren christenen bewust te zijn. Dit is vooral een taak van de kerk (Markus 3:11 e.v.)?

 

Verschil tussen het westerse wereldbeeld en  het niet-westerse wereldbeeld

Paul Hiebert, hoogleraar antropologie aan het Fuller Theological Seminary, in 'Missiology' (januari, 1982, pp. 35-47), constateert dat het westerse wereldbeeld  op het universum een dimensie ontkent, die wel wordt gezien door mensen van niet-westerse culturen.

Het wereldbeeld van de niet-westerlingen bestaat uit de transcendente wereld  met bovennatuurlijke krachten met invloed op de aarde.  Bijvoorbeeld door geesten. Deze blinde vlek in de westerse wereldbeeld. Ook christenen met een westerse wereldvisie zijn ongevoelig voor  de inwerking van het bovennatuurlijke. Dit mede vanwege verklaringen door de (sociaal correcte) wetenschap.

In het seculiere wereldbeeld gaat men er vanuit dat alles bestaat binnen de materiële wereld. Religieuze krachten (bijv. magie) worden als psychologische beschouwd. In de niet westerse  en  antieke wereldbeelden was men zich bewust ​​van ongeziene krachten die het leven op aarde beïnvloeden.

 

Het Keltische wereldbeeld

De Keltische kerk had contact met het onzichtbare rijk. Het Keltische christelijke wereldbeeld vond weerklank in de Hebreeuwse tradities in de Bijbel  (Caitlin Matthews, De Keltische Traditie, 1993). Een verschil met het westerse materialistische wereldbeeld.

Tussen de aardse werkelijkheid en het rijk van God is het rijk van de geesten. Dit wereldbeeld bestond ook bij de Germanen, Grieken etc. Een basis voor het Keltische en Hebreeuwse wereldbeeld is, waarop men God en Zijn openbaring ervaart. De onzichtbare dimensie  had een diepe invloed op de Keltische christenen.

Samenvattend: Voor de Kelten betekende het christenzijn meer dan kennis van christelijke leringen. Het was meer dan het begrijpen van boeken. De realiteit is doordrongen van het ongeziene.

 

Demonen

Alle volken en religies zijn overtuigd van het bestaan van demonen (dr. W.C. van Dam, Eruit in Jezus Naam, 1995). Een demon is een wezen dat zich verbindt met hogere en lagere geestelijke werelden. De demonen In Mattheüs 8:28 stammen uit een lager gebied en zijn veroordeeld (Dr. F. de Graaff, Jezus de Verborgene, deel I, 1989).

Demonen maken deel uit van de scheppingsorde. Ze verblijven tussen de engelen van de naties en de aardse werkelijkheid. Demonen fungeren als een schakel tussen de geestelijke wereld en de materiële wereld. Vanuit hun wereld beïnvloeden zij de aardse wereld via dromen, gedachten, gebruik van drugs etc. Een gevaarlijke demon is Lilith (Dr. Michael Schulman, Ask Noah, december 2018).

Demonen ontkennen niet het bestaan van een Almachtig God, zoals blijkt uit Jakobus 2:19. "Oók de demonen geloven, en zij sidderen”. Zij zijn zich van hun veroordeling bewust. In Mattheüs 8:29 zeggen zij tot de Here Jezus: "zijt Gij hier gekomen vóór de tijd om ons te pijnigen?”

Het voorgaande is in het schema gepresenteerd.

Een voorbeeld

 

Het ligt voor de hand om de wereld zoals wij die kennen voor de ware wereld aan te nemen. Maar wat nu als u erachter komt dat de realiteit die u altijd hebt gekend slechts schijn is?

Stel u voor: u leeft al uw hele leven vastgeketend in een grot, samen met enkele lotgenoten. Bewegen is niet mogelijk; u kunt elkaar niet eens aankijken en uzelf kunt u evenmin zien. U zit tegen een muur. Het enige licht dat zich in de grot bevindt, is afkomstig van een vuur dat achter die muur brandt. Buiten uw weten om, zijn er aan de andere kant van de muur enkele mensen die allerlei dingen omhooghouden en bewegen, zoals stenen en houten figuren van mensen en dieren. U ziet enkel de schaduw van deze dingen. De stemmen van de personen achter u worden door de wand van de grot weerkaatst. Uw realiteit bestaat dus alleen uit schaduwen en echo’s. Kent u de echte werkelijkheid wel?

Als u uw ketenen zou kunnen afwerpen, zou elke beweging door uw levenslange ketening al pijnlijk zijn. Als u voorbij de muur zou komen, zou u verblind worden door het vuur. Verward en angstig zou u waarschijnlijk het liefste meteen weer willen omkeren en terug willen gaan naar uw vertrouwde leven, naar wat voor u realiteit is. En als u alsnog de grot zou verlaten en de buitenwereld tegemoet zou treden, zou u vanwege het felle zonlicht pas na enige tijd iets kunnen zien en begrijpen.

 

Het huidige wereldbeeld in het Westen, dr. H. Dubbelman