1. Inleiding

 

In Genesis 1:32 (32 paden) staat dat God het leven op aarde geschapen heeft. Dit betekent dat alles wat op aarde leeft, afhankelijk is van de randvoorwaarden die God daarvoor nodig acht. God sprak (1) en het was er. Hiervoor bestond de kosmos niet. God deed dat met het Hebreeuwse alfabet, wat bestaat uit 22 letters met 10 getalswaarden. Samen zijn dat 32 paden (2). De letters beschikken over een scheppende kracht (Ary Kaplan, Sefer Yetzirah, Het Boek van de Schepping en Vorming, 1997). Eenvoudig gezegd, lijkt het op een type formule, waardoor iets tot stand kan komen.

 

God gaf deze Thora aan Israël, die was geschreven in het Hebreeuws als een Heilige Taal op Twee Stenen Tafelen (Sjef Laenen, Kabbala voor beginners, 2005 en Exodus 31:10).

 

Op de eerste dag zei God: “Laat er een uitspansel zijn”. God verleende aan alle scheppingsvormen een levenskracht. Dat zien we bij het hemelse firmament dat zich voortdurend opnieuw schept en bij levende wezens (mensen, dieren, bloemen etc.) die tijdelijk leven, maar waarbij de soort wel blijft bestaan.

De goddelijke levenskracht is dus in elk schepsel  aanwezig. Steeds opnieuw scheppend en levend makend. Dit zagen we bij het heelal dat zich onophoudelijk herschept en bij het groeiproces in de vegetatieve wereld. Ook bij deze extreem lage levensvorm is het de goddelijke levenskracht die haar tot stand heeft gebracht. Deze is continue aanwezig (KabbalaOnline.org).

 

In een rabbijnse methode van Bijbeluitleg (Midrash) staat: "Geen grassprietje groeit zonder dat een engel tegen hem zegt ‘Groei!'“. Dit leert ons dat alles op aarde een spirituele tegenhanger heeft die het beïnvloedt. Zelfs een grassprietje heeft een engel die ervoor zorgt dat het voedsel krijgt etc. (Aish.com, Midrasj - Genesis Rabba 10:6, Chaim Luzatto, Derech Hashem (De weg van God 2:5:3).

 

Alles wat op aarde wordt voortgebracht, groeit door de stimulans van een hemelse engel die er mee belast is. En alles wat er op aarde bestaat, is geschapen volgens een hemels patroon (Zohar, Volume III, pag. 99).

 

Zonder het te beseffen zijn we om te kunnen bestaan afhankelijk van Gods randvoorwaarden.

 

Maar wat gebeurt er als God de (scheppende) letters zou laten terugkeren naar de Goddelijke bron?  Dan zouden de hemel, de aarde nooit hebben bestaan. Bij de schepping van de aarde, zou ook, zelfs  wanneer de letters maar een moment afwijken, alles terugkeren naar het niets. Een absoluut niets, precies zoals van vóór de zes dagen van de schepping. God bepaalt dus of de schepping wel of niet blijft bestaan en Hij is de bron van alle levenskracht (Kabballaonline.org., 6-1-2023).

 

Samenvattend:

Het beeld van God (als de oneindige bol) verwijst naar de alomtegenwoordigheid van de Geest en God als de Oer schepper. Wat is God? God is de onzichtbare geestelijke dimensie van waaruit de hele schepping te verklaren is. Hij is de universele levenskracht die zich drievoudig in de schepping openbaart: 1. in de zichtbare natuur, 2. in de groei, de wording van wat leeft en 3. in het streven naar eenwording met die Schepper (Cokky van Limpt, Trouw, 17 februari, 2003)

 

Naast de zichtbare wereld  is er ook een onzichtbare wereld, die niet waargenomen kan worden met fysieke zintuigen en een wetenschappelijke methodologie. Dit is een geestelijke wereld met o.a. engelen en demonen. Die verbonden is met onze zichtbare wereld. Atheïsten en seculiere wetenschappers ontkennen dat er een relatie mogelijk is.

 

In vorige artikelen is geschreven dat naties onder invloed staan van beschermengelen. Dit blijkt uit de joodse en de christelijke literatuur. De engelen beïnvloeden, de cultuur, de taal, het collectief gedrag etc. (Tzvi Fisman, Medinat Yisrael, 7 augustus 2020) (3).

 

God delegeert taken/opdrachten aan de engelen en houdt hen daarvoor verantwoordelijk (Chaim Luzzatto, Derech Hashem, 1997). Psalm 82 getuigt van de ondergang van wereldrijken en naties. Deze engelen zijn berispt vanwege morele corruptie. Wanneer een natie zich misdraagt, straft God eerst de engel en dan de natie (Ask Noah. Organization, The Zohar,  Volume III, pag. 160).

 

Er kan een verband bestaan tussen geografische, landschappelijke en culturele omstandigheden tussen naties. Zoals verschillende naties met dezelfde ideologie (Thierry J. Alcoloumbre, Israël et les nations du monde: D'après le "Shaaré Orah" de R. Yossef Gekatilia), 2011).

 

De engel is als het ware een tussenpersoon waardoor God de naties hun levenskracht en onderhoud verleent en ook beoordeelt.

 

2. Hoe vindt de delegatie van de Goddelijke levenskracht plaats? (Tanya voor zondag 28 Tishrei 5807 - 28 oktober 2046 schrikkeljaar)

 

We kunnen de levenskracht ontvangen als deze neerdaalt en afneemt (4), mede door het omzetten (5) van de letters met hun numerieke waarden. In de Tanya (6) staat dat Jeruzalem geldt als het centrale spirituele/materiële energiegebied van waaruit energie stroomt naar de naties in de wereld.

 

Deze  energie, het Woord van God, is buiten Israël toegewezen aan de beschermengelen van de  naties. Zij zijn dus bemiddelaars of tussenwezens.

Vanuit deze engelen stroomt de spirituele/materiële energie naar de naties van de mensheid en hun fysieke leefwereld: de flora en de fauna (o.a. het ecosysteem van de natie), maar ook het heelal, de sterren, planeten etc. (Tanya voor zondag 28 Tishrei 5807 - 28 oktober 2046 schrikkeljaar).

 

Deze beschermengelen en de hieraan ondergeschikte engelen, zijn afhankelijk van de  energie van God. De energie afkomstig van de engelen is minder krachtig dan de energie die God direct uitstraalt naar de naties.

 

Deze beschermengelen worden ook goden genoemd. De God van Israël wordt de God der goden genoemd, omdat deze (volks)engelen zichzelf als goden zijn gaan beschouwen. Daarom zijn de naties die hun energie ontvangen van hun engelen en machten, in principe afgodendienaars. Dit duurt tot de definitieve verlossing komt, wanneer het kwaad en de verkeerde machten verwijderd worden. Want God heeft in Zijn Woord beloofd (Zefanja 3:9): Dan zal Ik de naties zuiveren en zullen zij de Naam van God aanroepen. Israël zal dan niet meer in ballingschap zijn. Joden keren in onze tijd terug naar Israël.

 

3. Wat als de levenskracht aangetast raakt?

 

Twee voorbeelden worden gepresenteerd.

 

. Israël in Egypte onderdrukt (Exodus)

 

In de Zohar (Volume III, pag. 95) staat dat de Farao en de Egyptenaren het Israëlische volk onderdrukten. God reageerde hierop met 10 plagen. Omdat (de levenskracht)  en de macht van de engel van Egypte geconcentreerd waren in de heilige rivier de Nijl, liet God daar Zijn macht zien. Hij vernederde en strafte eerst de hoogste engel en daarna de lagere goden van Egypte. Hierdoor verzwakte de kwaliteit van de levenskracht van de Egyptenaren.

 

. De staat van de ecosystemen

 

Ecosystemen maken het leven op aarde mogelijk. De mens is echter het contact met veel van deze levensondersteunende systemen kwijtgeraakt (European Environment Agency, 11-5-2021).

 

Het zijn ingewikkelde, dynamische en flexibele systemen. Maar wat als het evenwicht hierin verstoord raakt? Dan worden kritische grenzen overschreden en gaan ecosystemen instorten. Vaak mede door verkeerde ingrepen van de mens in het systeem, waardoor chaotische situaties ontstaan. Zoals bijvoorbeeld grote gevolgen voor de levenskwaliteit van de flora en fauna. In elk systeem (ook in sociale systemen) zijn deze effecten latent of verborgen aanwezig. Daarom worden ze systeemaccidenten genoemd (klimaatverandering en biodiversiteit) Dit tast ons levensondersteunend ‘ecosysteem’ aan (Meadows, Donella, Meadows, Dennis en Jorgen Randers, De grenzen voorbij, 1992, Charles Perrow, Normal accidents, 1999).

 

We hebben gezien dat voor het leven op aarde Goddelijke energie nodig is. Helaas blijkt de toevoer van de levenskracht niet altijd constant te zijn (Sjef, Laenen, Kabbala voor beginners, 2005).

 

In het eerste voorbeeld grijpt God in. De levensenergie naar de engel van Egypte raakt aangetast, waardoor het water van de Nijl ongeschikt is voor consumptie.

 

In het tweede voorbeeld is het menselijk gedrag  de oorzaak. Mensen kunnen goede of foute dingen doen. Bij verkeerde gedragingen, zoals in de voorbeelden, neemt de goddelijke levenskracht steeds verder af. Een samenleving  met goede waarden en normen en verstandig omgaan met de natuur zorgt voor een toename van de levenskracht door God. De mens heeft dus met zijn gedrag een positieve of negatieve invloed op de kwaliteit van de goddelijke levensenergie (Sjef, Laenen, Kabbala voor beginners, 2005).

 

4. Conclusies

 

Drie belangrijke feiten vallen op:

 

1. Het leven op aarde is afhankelijk van de goddelijke energie en met grenzen die God aan de mensen geboden heeft.

 

God zal bij verkeerd gedrag ingrijpen, zoals bij de Farao in Egypte. Zeker wanneer mensen na veel waarschuwingen zowel hun foute ethisch gedrag zoals bij het omgaan met de natuur niet willen veranderen. Als we ons beperken tot de Westerse samenlevingen, dan is dit daar ook mogelijk. Zeker daar waar God overbodig lijkt. In ons land waar als gevolg van de vele crisissen de kritische grenzen (7) steeds dichterbij komen.

 

2. Verkeerde menselijke acties zijn er de oorzaak van dat de goddelijke levenskracht afneemt.

 

Op dinsdag 24 januari 2023 zette het Bulletin of the Atomic Scientists de Doomsday Clock op 11:58:30, 90 seconden voor het theoretische einde van de wereld om middernacht. Dit komt sinds het begin in 1947 het dichtst in de buurt komt van een wereldwijde catastrofe (8).

 

In de Doomsday Clock-verklaring wordt uitgelegd dat “de oorlog van Rusland tegen Oekraïne diepgaande vragen heeft doen rijzen over de manier waarop staten met elkaar omgaan, waardoor internationale gedragsnormen worden uitgehold die ten grondslag liggen aan succesvolle reacties op een verscheidenheid aan mondiale risico's. Het ergste van alles is dat de nauwelijks verhulde dreigementen van Rusland om kernwapens te gebruiken, de wereld eraan herinneren dat escalatie van het conflict – per ongeluk, opzet of misrekening – een vreselijk risico is.”  "De mogelijkheid dat het conflict uit de hand loopt, blijft groot", voegt het eraan toe. De verklaring noemde verschillende redenen voor de verhoogde beoordeling van de nucleaire dreiging.

 

Het Bulletin noemde vervolgens de "klimaatcrisis" die wordt verergerd door de oorlog in Oekraïne en extreme weersomstandigheden die worden toegeschreven aan klimaatverandering.

 

Tevens kunnen nog de natuurrampen die de aarde momenteel steeds frequenter treffen  vermeld worden. De media tonen voorbeelden van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië.

 

3. God kan, zoals beschreven is, de schepping in een ogenblijk tot het niets laten verdwijnen.

 

5. Zou de wereld beter af zijn zonder God (New Scientist, 1 juli 2014).

 

Ons brein lijkt perfect gemaakt te zijn om te geloven in God. Maar toch gaat de leegloop van kerken onverminderd door. Wetenschapsjournalist Graham Lawton schrijft over die leegloop en hoe geloof en ongeloof onze samenleving beïnvloeden.

 

Nog maar tien jaar geleden omschreef meer dan driekwart van de wereldbevolking zichzelf als religieus. Vandaag de dag ligt dat onder de 60 procent. In ongeveer een kwart van alle landen vormen ongelovigen nu de meerderheid. ‘Over de hele wereld treedt secularisering op’, zegt psycholoog Ara Norenzayan, verbonden aan de universiteit van Brits-Colombia in Canada.

 

In de afgelopen twee decennia is de religiositeit in vrijwel alle maatschappijen sterk afgenomen’, zegt socioloog Phis Zuckerman, van het Pitzer College in Californië. ‘Wereldwijd zien we religie wegkwijnen. Natuurlijk zijn er brandhaarden van fundamentalisme, maar over het algemeen neemt de secularisering toe.’

 

6. Metahistorisch

 

Afgeleid wordt dat in het algemeen mensen zich totaal niet bewust zijn van wat God kan. God kan de schepping in één ogenblik tot het niets kan laten verdwijnen. Waardoor de situatie die er was van vóór de schepping weer terugkeert. Tevens kan God met een variante manipulatie van de Hebreeuwse letters tot oordelen besluiten, zodat de wereld niet in een ogenblik totaal vernietigd wordt.

 

Maar zolang het nog steeds genade tijd is, is er hoop voor de mensheid.

 

 

 

(1) God sprak in de heilige Hebreeuwse taal (KabbalaOnline.org,2Januari 2023).De letters hebben een getalswaarde (Arey Kaplan, Sefer Yetzirah (Het Boek van de Schepping,1997).

 

(2) De 32 paden in de Torah zinspelen op de 32 keren dat Gods naam genoemd wordt in Genesis 1.

 

(3) Bijbel commentaren van joodse geleerden zijn o.a. Rashi, Nachmanides, Pirkei De Rabbi Eliezer, de Zohar  getuigen hiervan. God verdeelde de aarde in naties. Op de naties wees God  engelen aan. Met als taak het toezicht en de zorg over de naties (Moshe Chaim Luzatto, Derech Hashem, Translated by Arey Kaplan,1997). De engelen beïnvloeden, de cultuur, de taal, het collectief gedrag etc. (Tzvi Fisman, Medinat Yisrael, 7 augustus, 2020). Ook christelijke bijbelonderzoekers schrijven hierover. Dit zijn o.a. Michael Heiser, Jean Danielou, Calvijn en in de tijd van de kerkvaders zoals Origenes.

 

(4) Van hogere naar lagere levensvormen (KabbalaOnline.org).

 

(5) Van plaats wisselen (Woorden.org)

 

(6) De Tanya is het fundamentele werk van de Chabad- beweging. Het legt de praktische en mystieke grondbeginselen van de Chabad-filosofie vast. Het is geschreven door rabbijn Schneur Zalman van Liadi (1745–1812), de grondlegger van de Chabad-Lubavitch- beweging.

 

(7) Zie de feiten in de media.

 

(8) Zoals een waarschijnlijkheid van een nucleaire holocaust, stapsgewijs vooruit, deels vanwege de oorlog in Oekraïne, biologische dreigingen zoals COVID-19. en de 'klimaatcrisis'. De tijd van de Doomsday Clock wordt bepaald door het Bulletin of the Atomic Scientists' Science and Security Board met de steun van de Bulletin's Board of Sponsors, waaronder 10 Nobelprijswinnaars. Eerder was de Doomsday Clock sinds 2020 ingesteld op 100 seconden voor middernacht. We leven in een tijd van ongekend gevaar, en de Doomsday Clock-tijd weerspiegelt die realiteit", zei Rachel Bronson, PhD, president en CEO van het Bulletin of the Atomic Scientists.

 

“90 seconden voor middernacht is het dichtst dat de klok ooit op middernacht is ingesteld, en het is een beslissing die onze experts niet lichtvaardig nemen. Het aflopen in 2026 van de New START, het laatste nucleaire verdrag tussen Rusland en de Verenigde Staten. China's aanzienlijke uitbreiding van zijn nucleaire capaciteiten. Noord-Korea heeft het testen van middellange- en langeafstandsraketten opgevoerd.

Iran heeft zijn uraniumverrijkingscapaciteit vergroot. India en Pakistan moderniseerden hun nucleaire arsenalen.

De Verenigde Staten, Rusland en China streven nu volwaardige moderniseringsprogramma's voor kernwapens na, waarmee ze de tafel leggen voor een gevaarlijk nieuw "derde nucleaire tijdperk" van concurrentie.

 

Het leven op aarde en de engelen van de naties, 4, dr H. Dubbelman