Inleiding

Momenteel ondergaan we grote veranderingen in onze samenleving. De verzorgingsstaat raakt onbetaalbaar en wordt omgevormd tot een participatie staat. Hierbij neemt de invloed van de overheid af en zijn mensen meer zelf verantwoordelijk voor hun omgeving, zorg en toekomst (Troonrede, 2013). Maar in de praktijk zien we dat kwetsbare groepen vanuit de midden- en onderklasse het hierdoor moelijker gekregen hebben. Zij zijn afhankelijk van de hulp van professionals. We zien ook dat er gekort wordt op de pensioenen. Werknemers moeten langer moeten langer doorwerken voor hun pensioen en hebben bijna geen garantie meer om een vast contract te krijgen.

Tegelijkertijd werkten in Nederland in 2019 nog nooit zoveel mensen, maar is er ook nog een arbeidsreserve van bijna 1,5 miljoen mensen en willen heel veel mensen meer werken. Er is dus genoeg te doen in 2019 voor recruitend Nederland. Stilzitten en niet mee veranderen op de tendensen van de arbeidsmarkt? Dat is geen optie. Op dit moment is de daling van de werkloosheid gestopt, maar schaarste blijft (nog).

In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op het begrip elite en de ingrijpende veranderingen.   

Elite

Een (kleine) groep invloedrijke personen die de dienst uitmaken in de samenleving, organisaties etc. De socioloog prof. dr. Robert Michels vond al in 1911, dat zowel in samenlevingen als organisaties een groep heersers, een specifieke bestuurlijke elite kan worden. Deze verliezen het contact met hun volk en personeel. Bijvoorbeeld zelfs democratisch gekozen bestuurders leven als het ware in een ‘andere wereld’ en gaan  autocratisch (eigenmachtig) handelen.

Bestuurdersdecadentie

Na een periode van vrede, welvaart en voorspoed raakt de samenleving in verval. Deze situatie is mede ontstaan doordat de bestuurlijke elite decadent is geworden. Delen van deze elite zijn ‘onnatuurlijk’ gedrag gaan vertonen. Voorbeelden zijn immoreel gedrag, corruptie, het afdekken van fouten en salarisverhoging en waarbij bestuurders benoemd worden via partijpolitieke kanalen. Deze elite houdt de samenleving stevig in haar greep. Het tekort aan financiën wordt afgewenteld op mensen uit de midden- en onderklasse. De premies stijgen, het eigen risico wordt verhoogd en de burger verliest zijn/haar zekerheid (Stichting, maatschappij en veiligheid en prof. dr. Marcel Pheiffer, 2014). U kunt zelf bepalen wie deel uitmaakt van een of andere elite. Een elite komt niet alleen voor in de politiek, maar ook in organisaties, kerken en media. Vaak ziet men op de TV in praatprogramma’s dezelfde mensen optreden. 40% van de Nederlanders meent dat de kloof tussen de elite en het volk toegenomen is (Sociaal Cultureel Planbureau, 9-12-2014).

Ontwrichtende veranderingen

Momenteel worden we ook nog geconfronteerd met ontwrichtende grote maatschappelijke veranderingen. Het zijn plotselinge veranderingen die de bestaande structuur van een samenleving in een korte tijd ontwricht. We zij in een eigenaardige en onvoorspelbare fase in de geschiedenis aangeland. Bijna niemand weet, waar we naar toegaan. De ene crisis volgt de andere op, zowel in de natuur als in samenlevingen. Oude bolwerken worden ondermijnd, zoals bestaande winkelketens die worden verdrongen door webwinkels over de hele wereld. Een voorbeeld is de ineenstorting van V&D. De samenleving splijt uiteen over de vluchtelingen. Politieke onmacht om de genoemde maatschappelijke problemen aan te pakken. Terroristische organisaties, zoals IS kunnen grote krachten en chaos in de wereld te weeg brengen. We dachten het te weten om vervolgens te ontdekken dat het nu anders gaat (dr. G. Prins, studieclub Organisatie en Beleid Rotterdam, 10 februari 2016).

Elite en onvrede

Prof. dr. Henri Beunders schrijft in Erasmus Magazine, januari 2016, dat er momenteel  splijtende krachten overal in Europa in een stroomversnelling aan het werk zijn. Het zegt veel over de gevestigde orde, dat zijn de mensen die schrikken. Hun elitepolitiek wordt bedreigd en dat maakt hen onzeker.  Er is sprake van een fundamentele onvrede.

Het gaat over drie elementen 1. Een steeds rijker wordende elite domineert de politiek. 2. Voor of tegen immigratie. Vóór zijn de mensen die in principe denken te weten wat goed is voor de mensheid. Maar werklozen, werknemers etc.  zijn tegen. Zij zien, dat hun zekerheid op het spel staat en dat zij buiten de boot dreigen te vallen.  Miljarden naar Griekenland, de deuren open en terreuraanslagen. Dan worden ze woedend en willen wraak. Prof. Beunders kan hen dat ook niet helemaal kwalijk vinden. 3. De angst voor het verlies aan culturele identiteit. Dat zie je in Oost-Europa. Zij zeggen we hebben jaren gezucht onder het juk van het communisme en moeten we nu omdat “Brussel” dat wil een ander land worden? Waarom het afdwingen van een multiculturele geglobaliseerde samenleving? Ook in ons land zijn, zoals reeds aan de orde geweest is, deze drie elementen herkenbaar.

Gevaar

Mr. J. H. van Dijk wijst op de kans van het gevaar van de opstand van de massamens of volksmassa en er chaos opdoemt. Van Dijk stelt dat een democratie kan omslaan naar ochlocratie. Hier geldt dan het omgekeerde, dat de volksmassa de baas wordt over de bestuurders. Peilingen gaan dan politici beheersen en gaan dan alles beloven zonder het waar te maken. (Reformatorisch Dagblad, 10 februari 2016).

De kloof tussen de kerk en de samenleving

Uit een onderzoek naar kerk in Nederland blijkt dat er een enorme kloof bestaat tussen de kerk en de samenleving (Trouw, 1998). Deze situatie zal zeker nu in 2019 niet beter zijn. Dat er een kloof tussen de kerk en de samenleving bestaat, is geen nieuwe constatering  (Simon, J. Dingemanse  In Beweging, 2010). Nederland is geen christelijk land meer. De PKN verliest elk jaar 70.000 leden (Dr. Willem Dekker, 4 februari 2015). Naast de desinteresse, zijn er ook mensen die niet meer kunnen geloven vanwege de teleurstelling in het christendom. Het beloofde heil, vrede en toekomst, is niet gerealiseerd. Deze categorie heeft er geen vertrouwen meer in (Dr. Wim Dekker in Christelijk Weekblad, 5 februari 2015). Rekening houden met God, Zijn geboden en wat er in de Bijbel staat zwakt steeds verder af in onze samenleving (Metahistorie.com, 2015). Het zicht op God is door een donkere macht steeds meer verduisterd.

Conclusie

Het voorgaande gaat over de kloof tussen de elite en het volk en ontwrichtende en onvoorspelbare veranderingen. Aan de ene kant dreigt dat wanneer de elite onvoldoende rekening houdt met de problematiek van hun onderdanen er verzet gaat ontstaan. Voorbeelden zijn door prof. dr. Harrie Beunders genoemd. Ontwrichtende veranderingen in de cultuur technologie, de natuur, onbeheerste demografische verplaatsingen bedreigen de zekerheden van de bestaande bevolking. Onze samenleving ziet er nu al anders uit dan enkele jaren geleden. Bijbeluitleggers beweren dat deze veranderingen lijken op wat in het Bijbelboek Openbaringen geschreven staat (uitzendingen op Family 7, 2016). Wat de kerk betreft die zal met een boodschap moeten komen die het hart raakt en geen politiek-correcte vage preken. Voor ons allemaal geldt, we geloven en houden rekening met wat er in Bijbel staat of we doen  dit juist niet. Die beslissingen moeten we zelf nemen. De Bijbel is een boek uit een hogere dimensie en voor ons mensen moeilijk te vatten. We kunnen ook de voorkeur geven aan menselijke visies, die vroeg of laat weer veranderen.  Zie de ontdekking van de zwaartekrachtgolven die de tijd beïnvloeden, wat men 200 jaar gelden onvoorstelbaar was.

 

 

 

Een kloof tussen de elite en het volk en ontwrichtende verandering, dr. H. Dubbelman