En hij vertrok (Genesis 28:10 – 32:3)

Het symbool in de droom van de ladder, beschrijft dat er een directe verbinding is, tussen wat gebeurt in de hemel en wat er gebeurt hier in deze wereld. Het geeft aan dat de Heilige Tempel het centrum van het universum is, en geeft weer zijn constructie, verwoesting, en eventuele herbouw in een meer perfecte wereld. En er is een directe aanwijzing dat dit alles de taak is van het Joodse Volk en dat het Joodse Volk zal bestaan uit twaalf stammen.

Midrash Bereeshiet Rabba 68,11, op Genesis 28,11: “wajikach méawnée hamakom” “Hij nam de aanwezige stenen van de plaats” becommentarieert dat Ja’akov een test deed. Hij nam 12 stenen en zei tot zichzelf, aangezien noch Avraham noch Jitschak de twaalf stammen hebben gevestigd, als nu deze twaalf stenen samensmelten, betekent dit dat ik, Ja’akov, degene ben. Toen hij ontwaakte zag hij dat de stenen versmolten waren. De Thora schrijft 28:18: “Morgens vroeg nam hij DE STEEN die hij als hoofdkussen had gebruikt, richtte die op als gedenksteen en goot er olie overheen.”

Hierdoor was hij ervan overtuigd dat hij de stichter van de Joodse Natie zou worden.

Nachmanides [ Rabbi Mosje ben Nachman ] beschrijft de betekenis van de droom volgens Rabbi Eliezer als volgt: Dit visioen is gelijk aan het visioen van Avraham bij de ervaring van het Beriet been Habetariem [Verbond tussen de stukken] Genesis 15,10-18, waar G’D aan Avraham de vier koninkrijken toonden welke zouden heersen over Israël in verbanning.

De opkomst en verval van deze koninkrijken is te vergelijken met het opgaan en neerdalen van de engelen op de ladder. ( zie ook Daniël 10,20 )

G’D beloofde dat Hij met Ja’akov ( het Joodse Volk ) zou zijn in hun tijdelijk verblijf en hen zou beschermen en redden van deze koninkrijken. G’D toonde Ja’akov de opkomst van deze vier koninkrijken en daarna hun verval.

Evenzo toonde Hij hem dat de engel die Babylon representeerde zal stijgen tot aan de zeventigste sport op de ladder om vervolgens weer neerwaarts te keren, ( zeventig jaar verbanning ) , terwijl de engel representerend het koninkrijk van Meden honderd en tachtig treden zou stijgen om vervolgens weer neerwaarts te keren.Toen de engel, die Edom representeerde, alleen opstijgend getoond werd en niet neerdalend, vroeg Ja’akov aan G’D hem in het graf te storten.

G’D reageerde dat zelfs als Edom hemelhoog zou stijgen, Hij hem persoonlijk zou neerhalen ( Ovadiah 1,4 ).

De toekomstige Tempel is hier aan Ja’ákov aangeduid als “….Beet Elokiem wezé sha’ar hashamajiem” “Hoe geweldig is deze plaats, dat kan niet anders dan een huis van G’D zijn en hier is de poort van de hemel.” (Genesis 28,17) Dit in aanmerking genomen kunnen wij begrijpen dat de Midrash zegt dat Ja’akov zag dat de Tempel werd gebouwd, verwoest en herbouwd. De interval tussen de verwoesting van de eerste Tempel en de herbouw van de derde Tempel wordt beschouwd als één ononderbroken periode van destructie, met als doel Israël aan te moedigen om zich te ontdoen van zonde doormiddel van inkeer.

Na het zien van de ladder in zijn droom, begreep Ja’akov een aantal dingen zeer goed; o.a. de betekenis van de vier verbanningen en de uiteindelijke verlossing. Daarom zei hij: “acheen jeesh Hashem bamakom hazè…” “Inderdaad, de Eeuwige is op deze plaats aanwezig en ik wist het niet.” (Genesis 28,16) Hij realiseerde zich dat “op deze plaats” uiteindelijk leidt naar De Derde Tempel en “Ik ben onder hen”.

 

Deze bewustwording was het gevolg van “wajishkach bamakom hazè” “En legde zich op die plaats te rusten.”

Deze toekomstige periode wordt door de profeten omschreven als: “Op die dag is de Eeuwige EEN en Zijn Naam is EEN” [ Zacharia. 14,9 ].

SHABBAT SHALOM

PARASHAT WAJEETSÉE, Juda Groenteman